Zakelijk klant? Maak een account aan om de prijzen te zien voor zakelijke klanten.

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Sesa Cosmetics www.sesacosmetics.nl, groothandel in parfum en cosmetica.


Sesa Cosmetics is gevestigd aan de Abberdaan 176, 1046 AB te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van koophandel onder nummer 30243229.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Sesa Cosmetics en haar internetsite www.sesacosmetics.nl., vanaf nu te noemen Sesa Cosmetics. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en mede opgenomen op de internetsite van Sesa Cosmetics. Op verzoek zenden wij een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Sesa Cosmetics behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Sesa Cosmetics erkend.

1.4 Sesa Cosmetics garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van kopen op afstand zal Sesa Cosmetics bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar) of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Sesa Cosmetics zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Sesa Cosmetics geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen


3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de internetsite zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en zijn tevens aangegeven in inclusief en exclusief BTW.

4. Zichttermijn / herroepingrecht


4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, in overeenstemming met de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Sesa Cosmetics heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Sesa Cosmetics. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van wat is bepaald in de vorige zin, draagt Sesa Cosmetics er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op geleverde zaken.

4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor: diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.

5. Gegevensbeheer


5.1 Indien afnemer een bestelling plaatst bij Sesa Cosmetics, dan worden haar gegevens opgenomen in het klantenbestand van Sesa Cosmetics. Sesa Cosmetics houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 Sesa Cosmetics respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Sesa Cosmetics maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. U kunt d.m.v. een retourmail aangeven dat u van de lijst verwijderd wil worden. Sesa Cosmetics zal uw email adres hierna van de lijst afhalen.

 

6. Garantie


6.1 Sesa Cosmetics garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van Sesa Cosmetics komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Sesa Cosmetics is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Sesa Cosmetics) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Sesa Cosmetics. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Sesa Cosmetics schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Sesa Cosmetics gegrond worden bevonden, zal Sesa Cosmetics naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Sesa Cosmetics en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Sesa Cosmetics) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Sesa Cosmetics gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Sesa Cosmetics voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Sesa Cosmetics is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Sesa Cosmetics in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of aan de andere kant onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Sesa Cosmetics en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen


7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Sesa Cosmetics zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Sesa Cosmetics slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Sesa Cosmetics gelden niet automatisch voor nabestellingen.

7.5 Sesa Cosmetics kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst


8.1 Een overeenkomst tussen Sesa Cosmetics en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Sesa Cosmetics op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Sesa Cosmetics behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties


9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Sesa Cosmetics gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Sesa Cosmetics is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoord te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Sesa Cosmetics evenals van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Sesa Cosmetics behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Sesa Cosmetics gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Sesa Cosmetics bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het al geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
11. Aansprakelijkheid

Sesa Cosmetics is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan haar, huid of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Producten van Sesa Cosmetics zijn niet geschikt voor kinderen. Lees altijd voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Sesa Cosmetics.com aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Sesa Cosmetics zolang de afnemer de vorderingen van Sesa Cosmetics uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Sesa Cosmetics wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Sesa Cosmetics geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft al nu onvoorwaardelijk en onherroepelijke toestemming aan Sesa Cosmetics of een door Sesa Cosmetics aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Sesa Cosmetics haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken daar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Sesa Cosmetics zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade evenals tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Sesa Cosmetics.

13. Wederverkoop door derden

Het is de afnemer niet toegestaan de aangekochte producten zonder schriftelijke toestemming van Sesa Cosmetics zonder aangegeven prijzen door te verkopen aan derden via bijvoorbeeld www.marktplaats.nl of andere soortgelijke internetsites.

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Sesa Cosmetics en afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, tenzij Sesa Cosmetics er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

TOP
Volg ons op

Login

Password Recovery

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

SHOPPING BAG (0)

Hoe kunnen we u helpen?
WOMEN
MEN
KIDS
PNG IHDRZn| pHYs  OiCCPPhotoshop ICC profilexڝSgTS=BKKoR RB&*! J!QEEȠQ, !{kּ> H3Q5 B[email protected] $pd!s#~<<+"x M0B\t8K@zB@F&S`cbP-`'{[! eDh;VEX0fK9-0IWfH 0Q){`##xFW<+*x<$9E[-qWW.(I+6aa@.y24x6_-"bbϫ[email protected]t~,/;m%h^ uf@Wp~<5j>{-]cK'Xto(hw?G%fIq^D$.Tʳ?D*A, `6B$BB dr`)B(Ͱ*`/@4Qhp.U=pa( Aa!ڈbX#!H$ ɈQ"K5H1RT UH=r9\F;2G1Q= C7F dt1r=6Ыhڏ>C03l0.B8, c˱" VcϱwE 6wB aAHXLXNH $4 7 Q'"K&b21XH,#/{C7$C2'ITFnR#,4H#dk9, +ȅ3![ [email protected]S(RjJ4e2AURݨT5ZBRQ4u9̓IKhhitݕNWGw Ljg(gwLӋT071oUX**| J&*/Tު UUT^S}FU3S ԖUPSSg;goT?~YYLOCQ_ cx,!k u5&|v*=9C3J3WRf?qtN (~))4L1e\kXHQG6EYAJ'\'GgSSݧ M=:.kDwn^Loy}/TmG X $ <5qo</QC]@Caaᄑ.ȽJtq]zۯ6iܟ4)Y3sCQ? 0k߬~OCOg#/c/Wװwa>>r><72Y_7ȷOo_C#dz%gA[z|!?:eAAA!h쐭!ΑiP~aa~ 'W?pX15wCsDDDޛg1O9-J5*>.j<74?.fYXXIlK9.*6nl {/]py.,:@LN8A*%w% yg"/6шC\*NH*Mz쑼5y$3,幄'L Lݛ:v m2=:1qB!Mggfvˬen/kY- BTZ(*geWf͉9+̳ې7ᒶKW-X潬j9(xoʿܔĹdff-[n ڴ VE/(ۻCɾUUMfeI?m]Nmq#׹=TR+Gw- 6 U#pDy :v{vg/jBFS[b[O>zG499?rCd&ˮ/~јѡ򗓿m|x31^VwwO| (hSЧc3- cHRMz%u0`:o_FIDATxW$u9Zan[hX J:zt9>1ӹ@ow\iA% @7VWUN̜!I`ÐX+3wfd|xMPB @!PB+TP *T8B *NPB+TP *T8B *NPB+TP *T8B *NPB+TP *T8B *NPB+TP *T8B *NPB+TP *T8B *NPB+TPBʼn*TPqb *TXB 'VPBʼn*TPqb *TXB 'VPBʼn*TPqb *TXB 'VPBʼn*TPqb *TXB 'VPBʼn*TPqb *TXB 'VPBʼn*TPqb *TXB 'VPBʼn*TPqb *T8B *NPB+TP *T8B *NPB+TP *T8B *NPB+TP *T8B *NPB+TP *T8B *NPB+TP *T8B *NPB+TP *T8B *NPB 'VPBʼn*TPqb *TXB 'VPBʼn*TPqb *TXB 'VPBʼn*TPqb *TXB 'VPBʼn*TPqb *TXB 'VPBʼn*TPqb *TXB 'VPBʼn*TPqb *TXB 'VPBʼn*TP *T8B *NPB+TP *T8B *NPB+TP *T8B *NPB+TP *T8B *NPB+TP *T8B *NPB+TP *T8BbHu*TXA@Zz'V;, k~G8BZD<Nwͫ| >LKBhOd4,"UCPw>39:m2R^ug3"Pw-> ~-xed=FܳP; '[-?yW-{K UXwHxaRI xFBrEPOvTUXb7L0'2xn{F*'' ` qY87gd_B3 Bʼn~g@\Nd8ÞB6~Q$N[email protected]&|nɹTf(8w+)Yb嬷[email protected]x,zI iNGMS>QZʼn*|ʹ¬YDs^MYt&5\R)A.mqya"9'2 w*NGH5L . ru$\L4'G{!̄3/%½sxj6?ㅏY!BjxL6K0/}ҝj~N^bƊ+|$x# +L3u ,PL\oc7>5JOx ?,)'J_^\~Sf,i:u+NGgĸ([ ^>O]'ӒLfM]e"g%g9fXSD2T~b1+Wϗfp46ܳfNOOt9!,Z/ KB79ϑ4my1GS4-΋yԹ&Oʼn~Wgk.pQkY%S0P \3VיVϣ eܼSÒkʒH&TGSfe j'4",ADO &itGOAO+Nk>9p. M O%#8E)'.ΗQMh<^MO"n,(-LKqgZʡ ôi>㕹C!hz#οN-X2)!P1'~tr;~S Gh4fƊkw]p..LX,=c(:, DL 3]א,J՗}س=Ke&fpёagY\^DfeIx*9\:N3|e3?Pȯ9ZXqo`2cL4f pLr:8XH3>.1Y\O_$ޜrۅ |%q}沴W4iYTj<ԏFO+X8)`''~..R&"+ԣ1#.]eXrN28j֭8q0e. S!97k<8GuS}yOEi5#3dC9 6q ivTy>Nf]Nc3Ȓ"Lk^K{g$5m@|_'Si2<5ɉEᴆݥ8O|r^7mUWo,p.ܶ,L]8AOF[:ImJ +KK7smw>IZ:]Év^r05>>kNJqZ>-ߙ9悋<\s=Ǭw#OJ ^F ๗,fd}^N8L´W,ׇg8hx~zq3k* G9mR3?=,B9y&" )dѕל:fLk\Ld*clzlfkg,,-HmZ,lӌmfh׳?|'3BU&;N'F<{9|=}~u ~ E_CQIrߤ t] U>1]ԉ=х,#,27S,\$rzjtwYD"2SQI&D)Sӧ,H!' 0͗$z"&>B*)foR )e7Ɠ;i6>t0cP9)gkJyvSf^ă3Μ1K<`y, 9PI{0a̛&'}Xf80>[email protected]>y_dIظCIca&- #DXT%Sd_NN̻9|uIfF; NЀN87xҵ(񗧤Efl g/3L&_X-Pd0P 3نFyL)NP݄ eaُ, <.,Ԍ˫ ߡ,T5U]|e됅'¯fONO'y?9 3LlD/2&}R%Y̩7H?6|j ^?%k3qY|.qSD97?O<4ZmKeNz+,T,B.x3”<~YΉɫ,|,J/_e>܁"%6i֓,w^r'8iì Bͤ1dtwWΗ~F,/'ԅ4g$ Xvavdm~D]}i8WYB3&J=GYsIӡ.rPw-s.EɐgwuħMU0 23ЙLLL~MrNvH&/a:[?,ywz&+sx-.qii6ɚ}-ͫ '`LzU͘2rRag} Xg=Esrۖɢߢp 7ϵ[email protected]3לO=H,N,D;I8;>\%-7LNgX3E=bxi,g(P=Eާ6`~j7ZewB#Kf\Bf"ZʒȲVϜ@Յ{T|(fs2WrETg2ǩeV%T󚋦>Yrdα̉9[2Sb,*ˢIa_иT1{S |B3\ϲpܢDzP}K_`=QӐs b\gZηAZZKsb&g3Чlˈ`rq0{!%ͼ_W ?ȧ(-<-?AN|.s.@ӅswgNNaɨ,!\YTzz'IrVk2LL3[ O!ɒwO/JeIg}|;h٫-Sgxќ8Io'iy9΢:#-OQ,rҨq"eƧdz@hĬdA#a_d%*LTD'gNt{cUepIU~AW 0?˼›Ld޿El]Ιagf?igaF3 5 zeLU2R3qD C:<5LiJҠYVLDS,D#󢏆N`f/-ѿ^&].0L|Zl2Qq,pI>SCϹ,.TM/J%`cî/@зOE\9N:kH\x\%_- . 8͞Nqg7&oZsbYZ?}3F63+-dp]!Ex.Z&ۈ[q@SGy;m̝OAf9.)o=*EEEI45&q'dnNckN/r0y޺dK,ʌ!,`eA,M3)TH弪9 <s.''ࢆ;0w9[fzijFdž=)|j>ww% ,%mX2ӻf5N-jp)z-v2Z+ʐRZ{LQiM@XkU``ZR[email protected]׫]6DK5"s8VJҺ{aAAkD"9(cZ ǀ!)ԤWG}s%w7ó4qa`{|$rUAmn&xiDH4{pa; ˣ)5U6SjO0\:\~˅XpǢTxf:0ܢysAsp /8pRHDZ( ͌>X)%"DHyn<9 9k][email protected]""RDJiq$iA+흏8"ʚRZk=NY[뺝nA>B$秽ோ,HeQ ߽BSE%"kaGef`.t{q/.GHp7;SEJ2y6>M 3E,¹hY r.%{`~QY͹Le)3ʰZ[>9syњwb"4R9PJ+BFk<).2!آhyy,'OVVi_GºO~_gYNjD,s50#I9l`*BoDXtȢ- ቍTU6:x/ 'ϝraAFD(^bC)2]"oSijǂXxtO +efDŧu<^3jL=P'ϙe<0紐 Z]Sl+ 9yrGa*׌KZ3Ox3L\ +k3ߒb)I+٥59 g0a 6T,\Q$ֺA$aX81z{za k\=z_y(sEtvvvMZw߽zrZ_p$Nmmz=Rѣ`uu_l4Vst7?k0 >K.]tjhze^z2'q":N,prNmV9LBԸyh1bB- {3OTYέ ۄӟX/*U_p'qʬ{蟺SēxJprvi}YοNT'MiSrq5 '}MaղpI)NupvNdxr4,k R)D$“S 3 'DY6 GqYպãZGi?p8!+J)0ZY~[t׿[>/j5,k6Z"|w8pK+fj ND):::zUX++IlzI`HM_T$\rRJ%E8}RnW'nSsϙv)Nd}F4%L3Y8bYHJTm;" rɂgYQ0*>ŧ‰g\410B\7Ȓ29.">!DD @JV)hێ'W +R&9(D<XG,H8 `BB8:bf"d1uĈWZs.""Rۼs4Mz^_Dz^ҋ/ ܽd{euݻ~k_Z= ޏ˗/Y{p8j[&2fn=s!~s~9D;?VW?F9{t:83 7<8j{l5(-rxk[%5k}F&a)b\Ћb5S+L7F0,|-FÌ74!Lqw2lϒDEټ]猍Nn(]|;[email protected]nϳSB阾y8*3 g|Zę rCX|矞3۔E3+"@Rp։0HJEZ$GcJqab(€,Z 8f8cV9@ ֤DH B`P ``KӔvkW=~h6^{"+v81&9G֡(sVD`sZwoG7oAV}F/kyݹ{/3ݣǏo5{g4u(M'OfQY6tvիJOdYEd vg90kRA$pndg{''qι5<YvvA{ .n^88'$ 1DB8HrMp?.L~ DӽE6ǭ8)ymOgg)]kN-pf+DK$Ӗ H8m$( 7ӋDe:X;!<D(gIͭ):}3pv:OtgRr!é'W}:DR^ '4-+s8'J D"VRǁ6Y͛j7[6{( 7ڴ[-BQXf`/Vo)D߽Qd4MVWyv_{x@${9k$s׮^|y0EnJ~{+V{eFEV9mm%iz-oZBl6/_TyFcccZ{y /llnjmzVҺV?xem6YE8p{JkFWZcͦEaHi @E!Dsҥ,$QZ!#8뉨,ip<.񚜿֪L6ͦ9RḤTA1Sa,_4*<_9O-"WIۇLĔ@0A=fnSQIgT Xr l]dM{t0* &O`NJ#3!'\v)gWJp~ۄg$Z>('<@@kYWVVzfp֮sEV4+ƘYk 낯j~8 ?zg>+{{w޹|҅^wpƍVw)sl^pp`Yݻz&핕?|ZK_Efi6[ZG}A[[[+vaDFƤsnܸn߼ys</]vjݮ֣G\o4ή^X8^[]-"$-{ӥ즔p fUtEY1:˗zVKRJ!z8wj5vp8J##Aa|J4,.u,4,q/ɔtNppd$(!ianAX,?M;ϥc$:e*MzE8Ab&'ݓ7,tL| >SCSLOY!紏ڰRn/)%i]8&,H(272qijcD$ G{"}W_}5>}'k/_LsΎ_߹sG߿o~kZq=z(o~[Ir…ng{F#_y9gqv&ݻwΝn{QDQ[[[nQ4M,ker\=$i6,;<:Z_[z.\̍fsmu|z])8+Zv{escaB(0}ɉ"}XiWWVY(fa)"ZmEڲWǃXk>ι˗/[흝nkKGoQH x,TqS˓&O˪py<% yĂߓzE}8)1)RqĉpiU|l1slaV<+s:d&b9>F)>*K),[<I1䜇"dž8}yVЧ쳽H$3%`9~xegAD Uc($_[[3yuŽǏ=y?_xᅷ~kk>eY^o$Io'NG_fѣx7^a-][o~!Jӽ~z$GGGJ)9t4%»w"[oW-l$E)4UJQEz?~ŋx0 ~?I(Gh8j4z-MJGh8L #cjZ&/]nZ9Bȳ|nD^i3.ZT6;W裛OwVRRJi;<X}9p`EGGGo/]y?k;k5ۭ[n߹{eYzRy{[0sQ5 $Fa4K1MQ+.۽nWkLt:{{DX҄x9B,++k5i:琰(ܡt0Fomm 8:$ Ɔ!˲je(8^_0F7[$IsiDQ;y珎:7o}G7! 8ԕ;snE;pΝ>+_ҝ{0WWW8wmzo}Rj&GLjX؟ցYK i}ͅ6\paǹц-I<Љy YrM't@\ zfFBD$T`)<` P!!*J#iz$wV % 6 wǕ99 \DEMv}DH)E?E!S,[email protected]`rzADO r67;v.`asݽs(_w}>>`s޽ov=I1;Gq{Go=|BuE{767 ׮_FG6EQ`kfVe$H<ˋz)"Zg<׼[2L͵]h<^[]xm}=)Վ(s"~mml@}o4Z-Bd"s4v;<7Xkwh&GAs';w;q,̆?> NN t 48{s9/]R}`k]:'̅%{w.xCpTi>rlTK T7)&Iy DRRiDJ$MkH1QdL'hT FB""J#aڂhi|9Z"Mt@f>88[ou:_Bğ.]<>j6xezweYą`!Eqҥ8o߹FY7dVJEQTWR{v?xVyi^xqwwd"BĴ*",c% 3yI-4Y__'DuE٫Wt;FQ:t*qC`.3f><g^Wp8ʲ\?t{ݵ5|Z_6_,_!T)LGդ6M5LH>6"PQHluι,/ll k,Fh1s2 \ƒjB` N}9(-;3ZAXJo'G'MUԱSEqQlTk$j4NcFqf48O e C)`iZ+ve?fyxxX" 8˺WC+\i{E-^yRj8¢]tjg?(q6]{(Rz֚&3^"ehc( xw,Ҩa-ME$Pí\x…fDsz4ͳqRFo=tFGQ4F#MӃݝW_r^L{Q˗86Q+m\s[?/uKZl6i~յk=ר7{>pxtW|x/#ѭ[;kYqGGGvwmQl=z/i s %K-8%xvrdbxr踉pթΤ.EJIFCe{zt!- lE6Gp0lnCWX\a"Pހ`ñ.;Å"U%q7969m `R–=+$j"tND¥䁃0G&"R4D)eZ+h^r| "=*E:`8瞴D( JlÇxq\y9kFqVVkű1Ƙl&I' h4,ssvvaa}cc4j`?296gE<˳ccW1H(uDZ!RJ]H{̅ѸG/l:J)s.BmyuwwCGѰEi' [VipXy?~l 7n0A4Mw/^?~ps=DZijzݞZv[YYi6$˶\~+`ueǣpǏz_|qE~9z͊x>ѣǏ;GqpIpm%k.=Ȯ #xw,zԆg)<)D "cű>ϋ|4:h;̊b<xlEawE k{e[email protected]t,FT]=}[9F3!DEr gث0^Ns8e*+U$`,B!9a7(NtFq}"ܥg?<_,=F!Z[]~;βA?lQ(=~ˋB9yyMj #@! G#VB/\[ks GCx8z (*-uZ)cL*D@އ2_E1VV6k^H4uOZkF?? >y(",J#=x 66֓8z&Rn7˲+W>y7LyjsϿ$Iy-u/Z<ϻp88ȋDppttjZ"_R^uV^W>x0Dz狢h[n\regwƗ|(c茯LJl3>m\w^Y`Fq6kx21Er%)@0کafuY,Gw~T jPh[I߿sϼ&if-ʼns\ZrЉбQAXct {8A(VYX(+|iL?W6; ?ΏF4lF{9T*G jFY\y^p4,DZZYk sttÛ煎l_ ƝucQlGw>x IQZ` P)+?|E!/j󝝝=bͻw2sҥ(p08Fj۳EZk͛7, !.Ai-Zgn[677F#vaE=|}Z-*lG/_ /[email protected]9.MG,֐BR:"9H R Eamm6ݽhhWEgyaYXQY]e-Q΋ IidҚAE0:ϲuPTCp^MNB=rQlj)`Pv{ DD-1N(6z^ g^< *(DT9Cj$A (EB*wBD (#6PdR8던'v4bq0/Rz2 Kb!yDD"]pGQ<g;=\ /u>!҂rȝsNi'R4[email protected]86:/p4F?{nGZZ[*n?z/eYNꍦ1YF,˼[{#aoo{38f<<8hZeBQy_wmZ/h4Z;J^GGGJZVv]XXRB|<O !4M5kW6~w 6,I[ҲlowV)nqDq6RJ)B9$I5hTo4^?0x|>&]geJls)TnrR5Nrx.|W!wb&fZFqT،]i7g8cJӲF^`Nw,/b<YV`xl".be$vYZj5(YC>^h4<x|[email protected]F 2Q($(VczVD&.Ikn[AժjEQ:kRFpxpp0ׯx<>88( iJ)eJt<89raIollwt:f8^YYY[[pG}d;F`sY~qy$i&$|-kp4VJ) Drl l =٘Y9?2!&,Q[email protected]8 ιܐ"0ô<˲qypɓnSu:n t6 )P+fT!l53[email protected]ɞ@(@+ m(ҁ3$|耄X> |`FKV :(2F HV)ngAv,3+(fzC fJ{cCⅅ,M)5?DD\\ > D*GYE NN+ D!Q97ωl:Rt;] # c`Wi(E$~,ϼFx|x:'1k׿W_}~7ZfYE1 [V^%#ɔ$M`bX0QDb83Y$;v06&MD{Ƥ;P fT!FRhV-ik"epև`"iX0H D*2 ,`t W[email protected]!eYPHG: e+B"ֹ>E$T>5i- R4vl"<$6{罳>Y"% D4BdR "PB)$ e $@T6˳шGA'j=4=:5HBJ?yl a4! .zNڨ÷ŵmllWW6#Zmscc`<ʲyo|~ €r(ppګv! B<8ע8vZVƥ2"AVwu)ݢh4Iins)L<4MZEэZ~asV kC`p8>7Ǐ>#"El p4J GX[email protected]K_?я9:"9td[ʗh{h44M`fMHkk׮ FÇDjq8"իW]!Ҟ#xj4$OomNJt}_~+%1IZ)}a2!iPN~',+t(0iJxxR \LhLDDQ$RGGAg`owuw[email protected]&D۰o(1"10ӣ:[email protected]XNe͛7޹{kW>׮pz$I^zjֺ>ic,oz(57>{{D EqߺuqEbcFyQNs8 l?~K7la,˲Ligs. / Õ"/Q$/_W?۷o7p8 q,ROF9\Q:0 4^x+DqăA{{{muly> ??I?_tr8Wk]J/ln~k_w~DŽZҥ?V[ lY@TZRH)eDO؏WN`9̬G1;BHe[email protected]x;<vvwA(˲#hNY癳CgVT6/cok&F{KBQd"!8JkX"Y)rņb@dEEqlDp8BW%fUd.ϋ(5Mvb6I)!D&I$M$Z+"Ql&I GQ&%I-"@I':"FI(PC٥``&"g=)Q2,,DeT[email protected] P'& $ɩ{D"̋pu:ǫ++N+/bBwYZi "` B4@G_/Ld8aAPFgz9 W\q\JExze"`Vt—'=[__/e{WDzR׍s(+ڕ_ם_gܿE!jcx瞻Wn"%"Zkn'_aJ4p<66g?{)"[o}In׷JA7Wh4E;W{Ijzґ!R&2FQyZ)UJNas/A({Uz_&q1RSIqyg{=:8 ~{8I|#a-I-Diޏ c ?r~85#EFE^:I-q>"vB$ XETzβ4>V%q7DfCEfeC5Ge9VY~(A d.}!8P5x<ΧbHc,G Q;pje`<3t=G1F" 9N4 hR,%# B`,=DX ˋ(Ҩ $8VJsILC.wui_7Ow߻kirC8*]L-8z&I'&2ƘҝR+zf筵(r|^(s")RAJSQ9Yw\x8+)H^{/`WfH>6(f/,dVLnsD"($*lj+v6F^);;Eat⥋iZ{QƛW[ݸ$á.M{CDG>؋48gYVWW͕@00ۀH(]eqZ(IRRTE; κl\ 8 6"SOb)F'H $քFks[(2Z 1֤%?i*,$!ǚ1J81jZ+yV_'Ld8NֽwwvNkګkkwΝnܨ+ݽJ 9Yl.^pT, eyN(D$M흝];,ls1!vk}c#n|֪+"(K/wvDD)U$1Zƣ}{_׾o|xf+!0Zy/\~(+hv:l^{hl6nܸ x._v5+/olιQm(z7/~x폝s .+++(̛o~2<) K-I/^xkwkk+7/| wV^}x^G$vz7v(] #?ã~޻Hdlbeu%Qh E[email protected]9g\b%#(eu<&lGJic"RPT,{.2WXܝ!0)EIq\+%Xd՛ dYYob><:ӄYw8ظ;76rН^O7V=쭬46/Nu:}?::rכzϜ#BFL%hx\ h6~6Dx]ʓ1$IT[email protected]كn'VhTIl8Nbا 82hOXH)PDB/H>j8/(D" Q>(gau֊In݅+kw}^ae%1/rRw†\u7^<~r޽ׯ_|hΪA$xѤ_;1V(fr1wi;i2PἎzql"JG8c4gh[email protected]&A2#yđ(9gicYJI\% ebQ !?Ñc,y62QTKc.C]Cd!)7B!dމUiY%+LӚ2:;4H1Zqrܬlf$NDf2 k!H~/ɓ;o+_N6^s=w8,⼳Ζn+hm$L$J!xw //|xܵkv0D䬫77n$6jy>eמ6sמxp~шȋ,3{{/~WGKV<"8v}~ӟRHD;k{8xOjolXҴ+/7plJJI6K7^ډ@IM @Ģi_ k?u+·} 9G臈(̻$04Ͳo[[_ڽrV)uIX#.%McHL,Ks#8<㴔֬4Y\f1i#-=Fx%XԽAiԬV QuuDQ>x"J)]VKhH%QZ׵zh4(>Y H!F,/ {w+.]\]AA&y8\\icG4MʁF=x8@6xkI$Z ,ֳ y j$NkE6r Ek%MB2N1{>"\w`?3/9SJY'.4((97gKD !0[iH:Vk$baҴh[VT]}zڨV'6^7ne?4lfkf(@km v…Ǐ+|ttp,j_?<8{z^,|ywEG&*>QV{'?1dYZkJ{emm{w8fFQ ALZ,BkaăѨV<F$D~`?Als͛^hi4Jw@m=:<8JKLJ=|0zFO9vh>1s(;x\zE^0"R>$ynD"BJ"T*$x笕ALJ LFcFQOB`8x!pLd{%FJ$"Z[:,KLFiŒ ĐVBk8!bZ&qR!Y9!^o\h D$i<&joꑹE&˾0ITKZy/6 +J|6qύzA(p<8vS"'q?ʔ &JZ~Ex<6Z+ED^?/r"1↽$ w%h4tՑ9H$Gc<3+P`"4$iǻVJk$Eq4^~憩%Q-[Vhsۓ;>ϊfItǣQr6u$/οw}orkJ+W_o~e{nw($Hn>~u.lK{;n7JR./_?0;Qx lvv޽+/0M͕ߩPTđvk%^ȘQG2>۷n:]2H bTka? ~t{FLkQwc><< bt ޠ=c t~o}a@FZg;FCʉF*EbTlQZsD/%24)0 [ y:rZiff$DH,dZiD vTXZ2P ,,\:&N EC (Ib 1R*RQih]`0cC!wyw\n0"fx)Q%~< 8xdC+HKfUԚqHff Vp`…f] FChlAFȄz4u 1[wDScD.ŽFh AqPFI"m4rD!ƒIZz8wPB !$.0 !*m`D+Dr}! uZ-m\`.bkFx\e$CZZske>_XAVq{x;_z[@"kݺ!iܥI_q' &*# ϴwϾ|psAD)s> F_õՋ'[7뀴ٻt[[wV .=z!,/H[~~esPXĪ A|86q-" ZCtb`eÿxۃ^c nno짣(ѕVktmmnyC^V.jh𘙭4ި3~A>.4s)|=ʠejjL>[email protected]`Y> EZbqHQa]>1:zފ|jT)Łr=$I( <@KQ |Z>8~@b$xj4qwIZ-M8ֈ [email protected]#&Nk.0$:"$}v88t~|JlE^'KQ ,{08!n(@wWÞ[email protected]s ˡ?*j;.Veػ, 伡B0i`\HAl``6! s!R @ TEj*1Zå 00' R \)bfq!X(e" <˕ʁ._0 JT҈)%j>ٯ(mDA 4Wo|3޾#Fv]}ƅ͵{oK䡬\r[email protected]IZ{ ͭiZ֨_5jH?G[& c߿uNP"( Aݻo^+_?{eQ<Aw~[oeErD|PJE4fQwo{{8z^ڸ!QέG\PKӽ:G;w); %zҬqgIw4BQ(Fi< ) IY!8&Y1"I@*< ; $غ–A%\@@bH ~sgmQGq$IZeOM;rQRi-R{fEʠ&bQJHJHj2vŀ%xHHk#"*A\>ΐB(if y +,֒$$I$!( [>Xhdjv;aKi|l̎2[Ű*/I_,`+D}w=)1D{n}u|֑n>4(k++Ek#9>x[< Ύ#gm"d<˜#J> r( L>8Tʺρg/hD)XQj[ KbCJa4}\[email protected]ģB`.-Zk9r#r|)>hRژfn${o~rg)M@X87~>x?_pj<زz/2ꪳjA Fמ+/=afTրy㑵u;2?/գl 9{/}3{;'jFqWd+WW/_]<#N~K_\xqkaV녹^][[~9Z6"RuZOH)dҲ8Hqd 1-Nv )R`#B%"Qk'.A "PA4h s2`< @d4bEf,W!!)PJ-ʝO`DƘ8NQ ގb[+ϥQY=:<<܋ZY'T.g%bF/@Fu,l`8"8KW.qr-jHáE-^bhwww;H45ku !lݎR9;rĠ(l.sEdR:pg54CґEEA(Q tEf#Š ytuРH‰c/UH92MZ6*NBU#)R.FYօ/r;Z6ۭzZ;G;[TD[Wi罢`[8NR%ƺǙD+6Gq?k/[AWچ ?EQMp/,˚hޣGCYsVӁm>YJ2q*f kRx#!,GqTr3bfPo&HB?qffHȄ7Tx| +vС:^Y*E~;76e0Z) u̽'O{?*8)\#$0p-Xl"ǑwaΓqWOGk$&}hF?H!@yvzFa:F;Mx_XvއPH("POcmt(y& IJ$Z4[email protected]9T;NQ$NrF%JP)l6.$P[email protected]G@[email protected]fG;Rfr`B+s0& bP {ATD92$jvPN Q)1Zm`r!xEni%!K\n%t>}QM.vb` ^k]Z_k4،:GhI`+e]Z,Ri](BGOGJk%b8bpqooy0e0^o¡scJlGpY8R8!.Ks yW.D.7 b0@rBi& D/ @!8famlX~޻Fݝl4 kBuf(.Ftމ׳CHAB^@ p`њVB@\'q&1k"`FHMu#MT3I(e[email protected]1+bTzTRC"R@$ IJ Fn M8!FKDBD#qֲwH :"*k{_ڒ2 97\_} 7Otmt L"=gYҬ5Z5ؖ($R7nxoxxpA]oSN: F#0Q;t)e")SL MM1J";2fMy2٘rsR3RJsRWDƜAUDT &h #(%mIJʐ|=c;|@R8d8H/^}eYVq7+*;vbx^攜;-k\Unj"JC&.a6 ÐR2LLa؆]qbVX!9ǔYKD!aȬY6}S/ZJu thY*iHk] !qUT؛V 8 4VM]ՕfLryxttpx0[+_WՔsHHHH@D[email protected]oLū4K. Őu6~;wg/(Ice̛?uTN_~?_^\<{~ !5*)r?m3*SGn__U7?m5x>|j.v@b! >\RnKT%Y!e7W!B-(3 JV Ċzk 4!ښڐ{p! b0v+2MeK qӷJ\5Ԙk'cRYNj O wH*$MYڮSB( 04$1wE_ 6m"И yUA mo*lv& ǔ$ŀ̔rF}SԚ%*ZAde b3 @FV, h yOfJ^TLȨ `ϜX`,vI3I 1"A_-eMsl|[email protected]wYUi/V+26GtKIRZfCTĂnC B!%@emi!ƘR~&"m"D}a@DQS4a!G3jBB @Wyc"CT)l(c1Ĝ1܍zTDDlj_Ubq/|󙭼q9dž^(DUAf&o@oo &p&b{;,wדI7~Reh;BJ93bmڏ?كl0!nr7:=ȓ'u=L<׻z^K΂K ;n5t}qy^Ы 2xq{"*!;džK,4Qi*?k njd پD E"{VY:EPUFU3)آ)0@%gXcHDa 51 ArœCl* @ 3A21"d PɒQ8$, Hm jqUصcWQyj{@cB(wŌ(le1x!Bqfq1xL!c 1USOӺzL|>NyL'ֹ<G2-S*XMY,f1Ut5DDnw=|T>8>OژF?rs~v6t}9+CvH'OvO)`j7Ӌׯ^/-qAM뫕&o)&FBP5L!b֡aK9C€d<DAc#c2"9fr\|fS$ătMl&~}Y!E4 +fbəlwX$f>($AAFsjHF\vaz X(C'CUK(RRђF cY,1KʐsP8km#DTXaUͣ((m]4FDd,3(\aY CєAYW$b= sq:9Lov1 vUņQрjq!_DBN!Wtư1D}"*1֐)cYDF}}:RΉȐaπRL9[6JiITǿqixC)ѣ<ړ x&kJY`E vm !Cabʈ`7?%q@梇DW|n-bhb:o1*[92[TB#\1;e߯ U0hacvv6lm;w-m}= w~Ә'uu8NW_l_zS)gd*+j㬻e%}m>sNшZB6L`&.gvCMm,MglU9|Lj대ErYGG! ιt vQ: 6+5J(yRHy %kCIXRLY3&r>!5]L.y^}cB}p0(!SVB۶K1BMY Eѣ+t^!Glk37v[233j:eS@UCN,lݠ!"cLP jUE&%Q%TQT : K6# D 8) 0) ``1 q T$ɔhJ@u4nu<)=5rΎ39d\crs9ŐDQ(&FPItZcw줱J9C!Iݶ!9̆ٚ[pZ_;缯i3LsuS/K[W٬N꺶U9W!!0QUK.u! hĽna4i%1u"(Ns5SMy{q5{C @`l7?v۬0Ĝg .VWB.j^sIUUC9wepSÀ QbĜnnL"6tDyQ:NR^oֻ!!ഞ,jGMUjCb7 t1GgI|4ij*UX!GItP7ްzﭱ.iE8+")EIQE!JΚ4jI$$ *dFbIPRN-JH1ŐCbmb4Ť껾\$y9ow > "0Hص}+2 .!LT*PEG~RJ$ c+l %fQ,* 0 jӬ2b|PU_;9ǜAբA6%[pds#6 XE jU e!H$'bOc/5d朤g"N?]F*TސJ|JVIDHox3cdTXw2L&pRvvv]>[email protected]"2DcJ3Zkuf骺i|6|S9﫦k5HUHK#+CedB!*V% V#okڱj]yy٧gպIccuk1][mv)EbRdgL=EBf]/ 󦩌αAl| YQ2f++p4#.ڥ֓b:[Lfl& L(.'(VCrlLjLqҥR!C8͵8$Bv)fR"dVd$csRcH 4 Aۜv7ТDIISƜ*%b՛ s`& 5g1BΠ12HuT؇.+&$s9s21DY CNI솶1f:.r4#aۭP 0+@M WU7넫1nil !#2eȒP6 K~"ʈ1KYdpE v#*$%chsqREH$]\q,FZj&bCM d!2bӋ3g)0 }R*Sqdd .LwU)r>o꺞Li2LC6ֺb BFP:YT "}[email protected]o iu~G6kn}qә>E%&J)ǐ4:8`cb?X&arSWqnA5e:_]mJ"`Afuu`YMqf y3:tN/ɼjdj @;e:]o1JJ -[ C߲)aQ!Ōs/hRɬLY[email protected]8%IeH`J 0:LQ%Jj]!m5c1LlDM m̛ʣwBB+Q.v:$˜(&912PB"`vL4Ċ-jkD80r2L#b9т9?0SƳo.LVvr&D,JGI3\ L|TG }!G߻|J%뵙'@ɩc AK'h2e"YT{lBHP`ic0 *2# #bN*-kF6:&0c!28r?JB)/sC 9A"@A4ր1W;뺮"{oWֹJrab*0WA-M>b)8+2!AyR{Z~[J)KR2}Uc%?N523A~劑SJs|V `- [email protected].c,Jm9z/r/uB&<ëvm<L{vR@C[o֧r2Ø$hG^@!LX )Bq3ca1!vRyOa7],ČLj *u޹d !FBDPE G`|w%[c+ߦNiwLYB"nIjN)sNfXW~v|0%{`m㴋aU*TR/6 ͪ`P$(9&TdXC<8<'G!fSCm\gPeZzRJ1TZ3`{5g,XCmŸ$.}+ 28 PqΟݿwrpuxxXյs#.$q椪S \1T5 t6BSEDY5X)9kLq$ާR0N? LD 9 m1oUs9bH!ƜK`\أ0ЋhJ H"!zw"V*}McPfb6XRX"q\ˣH Y,KfqZ8KD\bg3ſ>Dջ[ ݵYr.m;bFIQ2W0H$o&nz84Tβ3V#tILiJ!R|U8Cp5D%wyc "6* pL)ahaEYbH6E[UR֜ 9[email protected]$ܧ8KZm6*r|x m߷1WSJ9M UU;6ח0AdECw"cA4bIRvj6[email protected])HJ6XW!c\ 1vd,e69[JH6<tm #)21XkN`m RFҼtr0m*".xcA*Ĕ d4gadclLX,5PMONgVrJ1ʓ9*e Yrcy_Ǭ B@fĥzyE!#x\` 3Uä)~iԊDl$c,rbB9甓E2 YbDO0aQtI譼gkM]Yke"pӌ廥a"D\>ht/~]~0lq7pqd2=8<0ڶmail protected]ʹ9 ":9\2^"l,gtbbk!vCLb#2WO .h,[Qq&Rb`gQHuXZ7ίVWOO/gt2N'WX~5TAFOZD(%1#y)%$ڔrYSbc,SUdzC˦Krl6[,L*_yojuvf().}[UR҄[email protected]d:6 D`9#Ex\U 7>~|6PUQF*}?b-CL)T)c)c,h8=ƎR3LY+"rlNJ`+GfT})yy<)i)n0E>ڴ @GV9i}c|3G70O1nc]ׅ CײG!3:kOھ5e2s03ֆg$)w}/YcQΛuۇ ɒC9F5MPZCU᫫zڍ9"uUWgf9YTtݖ h臤 L&#d>]J TDԹJGUdwT9̆ Q¹%[email protected]㉜Ć뺱9$_6=[ƈsYW9G:P% qiYLfph,c)[i"9ÐC|ZbJ2BNҶv^t6_̧p}/OR-R%#V,13sL6b2Y|R׳Z竦v֔tAUR }ʟrJRo q YhUkE(d/CKnC g̘\)!c"p- HM Dr)_bI*[֔G[IeÆm-,/o1!Ryd5ToD␩;"x\^8ׅMɵ5+8H`DSo/b1Tʋi2acP%V,)gMMInwQT:7"^}Rb nc1(bѷhJ1xyu db m6Kfkkfڢ~aȒ< Q3"ЧUդm9.g z eBElw*dGT{1vu0t4Ǻ($!AlD0 eq&b"0fӪ}[M\Mv}sezfZ7n}0j:ƌ1>cEwn{pUMR͢Ʊf>S Ӿt5ӹ""<l6'?88LhXPhdQn=&2SƔ^ve Y`REJS/(Ă#/Zذc]>wFx4djٯUJx.Dם«dQI9(hJ)," c3U 5bd&cF`ֶƎi%f9YHQ-^L_"Xžkx $ 0-ҵXq8*u|ӳ&"?,(q2ȧ)DE%ȆrhZ뺾Wd8(DH*T_v1E6Bo X"f4Za}u}4&,"r )^rNQEKZ4%->(`H %Ҥ*dI@ q蓵ui]JA4`U9 nLq5 yR&XdccE 6uJ!!ryk jnk:Ikz%Q8#db"60sV,sNq!+.H"&*D Y`-n:}׳Ãiۅ7C ]1K,WU*Km/f5࢙j)) }dILFRLj bDϪ̈́kؘ3XûYk*(jL|GGG'_Z=1'B/8*@+XZZnV0y[0uD Rr_+o)m:-VTH AؙTn"x=akRI[email protected]$.LccUzXcD06w_7*zrQi|c|M&/f[} nn[#gljv(tkxnw9O|1"E1dUB,aVsJ14J[email protected]YvN(b9ƜcJ[email protected]BH!}gs,,YCN3"SDjbJ L#kma9(ת<TX`BLij4OlL#X4rfPk*@l`Zx-k[email protected]@Lё6E$ P׶ktUÔxY Bd8r-P;6fӛ8x_gqƐ79أ+p3h-jfM>~΃+_|q1fH]9|iB&D }xu-Hկ{r QRAQ,F$ #"Y"`*sٻ%--2ro[]5·7 ݢFNW!Tr1VUR o@o`73qfz@E v s{t}A;֏vpf[email protected]14iowr#W5ފ)2 Y3"i&,̳mRLncّ$+ 2qN IRbʒcY8JegTA#CNUQi^ hӪiھEDj_s\FQS P"3$E"g!e /UZkXrTKBk2A R )%!cR-]A bR0!Ĉƭ?}Lj?n7s9SqTED|~xx4Nv?j=ijc ,ǘ?`ZEu)ЧK!BL;/j,KIзf8~|m׷A7 }CL|tܼ Ǻl΍#V2C@ѨĹ|`[email protected]F^ADw Zwkg }GBo[Ɲ W_V<[ 3 o c94 %`& Ylq"5*@A e5fhcߓSS -X2JA4gDCD{˓*8 bjɩ DMSW'bəlwBhy_rҔp rι?FQCФ $hN*Jgo,e0HJcg:_džcԀ#z݃\S1bk'109cEbb^Bi0~I7Nϯ?ϕtyxrpxU?جV RnۖtO?m?銍Q1ɓw=~l7?#)n_|wwԛu]0 }%RRr*^߯$#rоQQ$+=f [reEAlon)U ]w7C.Q˖zH:nI FGDFn2n}bga~7rY1?_ #Vo7߆Z[Vo-?o9rzֽ󷇆ד"f_Uu]w0UoRy%#Hǵ+" oC}Fas~DWÃCuCs Y Պ p$6BN~1&Q)ѫ9GDYU#J$Gը9 [ PURY8 ĜD$+dB) 8HHd 2lekw)rI[f躜3ľ?-Ic*ɳ?3lGOXݧOW͇BR6"]<~oNΒCDA>6jLJ?هqFUې~Ͼ>~tB,E¤ "jfT.p4k9ï'*2e6i/P.xt;#( t-_!B X6xZbD73/f6wW@Z8-#'t\2q[r !.6&~/j7Omp5&zΝ7#v,/rV[c B(Iѐ&RbR2dXA% hMr@DTy?LTTnnZf2e1>ʎ1%~V,[email protected]40W!SeE+$ a8jf2"%bPS5C,dA4N%HN @(Ґb RRb 8c$]"V^cL0t%!8;KRTIF{O_pO?<;k_U۶n{z ,!%@6 !tL/Q:g(YAh?gD(eXna\= }\L{ nQ(YT n9:u`Bѭ@/>"ݾ]a-[f/B·?|K{d_[/̯:=¤* [email protected]de#R2&4H> A)JV".+g`9HQ+RcM=:veYyP̶)\*b `۠s@$mrhYP:@&k}2zC" Ϲ_<v}4Djɰ c+=25mיؘ*Ȁh`USrb ,?&O?ԓ9'&Fyٟ~߮?gt6E! *M}Y|F6UE=??i߅!#cϟҙJBU~~>wLzV @~o}GnDYs>QMfeQBc.>w,3w;q;v{ +$aR Gw~6YܷPdq]hyK{=1nr*ڡflzgGa|zΒDшw6o-SsM7K_ y_wvHQ>JEW12("R[email protected](8fdbEȒ~HTߢZ3F]78RQ`4bSP0պ|~hxAtdjk a-V?zhXv}~l9~ʹw{zz6?X\.۶Sk-ؘf2FT!KmwUJ1'|ԯfs~~pyyyq~1tu0ӳ'k[6&("VvR sǏ~>gSI)6W몾__f)7o޼ORJLŝ+͛W^>7oXkD몪@^xqu>==l6HĈhyٟ͟z WPbx|GWUu`֦V=x DD9uskp=>F.9R\>In)e g홄{ׂmᑨ'--n[ީ;dr]Z/e/ZRm 6|)ؼ}ow{ۈC?[[Q| +: *RTJhOjLR]EHzb70Ĝlgŀ 2u1 1톰ھ^y]7"1\!Sy)\}30F1j9s*SqM)alMŖN%4wvY|za(L꽣???Uvmŋ2h17dcg1I9[c19'9ٳˋ cɉs. 9竫7gֺ/_?3ƈ1MӼ~G?+wɽ{1Ʋ 1^^\|OO?,XSRc~v)^g an1?|;/Bi&l7`X\]]^xtm[F/FT[email protected]ߡkaw [lROߒ+דnUo~ ^%M@FZG~zKyoTgK_O Ql259^\XXB 6 xfRaH1sbfTyPL1c4eԀ%@L%NL}bJ\;g SEJ}ݻwptU^Ɛ1ioտ89Eޘ.__^\]^ àIĩ|uzS6lFC朑h6ͦfN)Uuup>`?>(N3["O?bb*ڂ1ׯ_vAt2~sn:>[^Jtb,ֺ)"t]_ӟB]UtBU}!|'?OUOʞXS׾tMQ+}F?)xx{/(j[?VR-4WM_2ce9_ٸ)>yw[wWV| M=!~=?f\!et+A"RT " !Z)6Oiݶ/lo!VnR@SD4 1 )G>,:伷1eD%cXv}?DhwYj??ol>9b"Ŭn:{'bHnR;"Q68N1Kn׶}ֻjλ)P!etU.6 VUsVcmyE hݖ#ܰ񕿼O~tyy9NsJ[email protected] 3pqqAaR-\gd21VUvmx ޲|,U1(ln˿(O1O&Dv`c~3#B{ HUef3&33E}Y졭a3ƹ#1Y 1 A#89)/ O>ݼyo;ncP)?ħ_Y/Sm Ҳ9>_Փ~B2[email protected]&Ā,bHR'KY [r8lIv}hCBjCc]39<99<>fka 9g$`bl+Y |YO'{.]KDƲZؘ|JWw=<:,~ͤ )l! {om̼ׯ>//..ΛZ+"ZyS:==!>{gn.(0rJŢ7g콓,TN3*WWm lGDɅ5'GG!f[BKEY\]]bՔRy\a1%r:Fl Ϳm}>4 a1?xgĊ**(cN[kX\ +X$ wΕ#pbgj~^RxKmDoWoa[EPN}ots:(Q~1?rD٘UsL]W ;gzqt91ZZ?=x0;8`*AHZ׫?٬YplɣG?Vbֳ1Y5a[yf_t2K12qYRN **rnaP]o6D'UaHdvן>Zk1ϟ?yE9*Fg>[email protected]SYs)D1u8ڶ9Wus.gNUUJ1( !TU5SN:{p:u];z]al:?!lb,9Ow~'ßwmVrvޖǏllѠޗM*.7B /نu-5gB/ -_~?_*|+ ~Yvڼ܄ <yZ0QT-2O=<2gn8WO&u3&6N˃m"M&|Dt⟿GǕJTn! z~{~O)"sV =ɽ x\q]9rξnܤ )͖=F$!0Q1Ŕؘ! CoDC,Y,ggQd )N&Sڔ23c B\7?O>3c,*_&b>O?lCUU *21FUۮ !QJțf9붛-"SѨmk9<_7CUnrt ߂&~ᵂVR[y[x.crBFɃַgpqyb4!i.|MVIvs/f'϶^V}ק]7kUUuzȰ)lU2=|=bW"zppPfݎIPx2]۶!U-bSκgyLRd2mw}8E&iJXDoNO?UU5o꫑[Sts/vԂzr{(8o}]Fװ5޶ W&[email protected] 2FRo|};}|t v{zqRbf=wQjt}4I} 'c*?bh"|^Oy$H a$!g_@Bb;?͛U3d ..^Ьkw#;ʺm_g/o[IIR"Dk-1Φ//sl}yJ," eq400"HwlLJGG,9L0d|QU('ٙuѣG֚r "y1_8皦ޟ !. k]1C뻾mےh%tm̠ "͛7!cj;g1EUWggg?7⒅xC>*XJ\I(PG .Kȝu"uKHzwZ[fC!E|x=7oR'QU2$qMej/]Λ~jի91(t',k,vLJfz3JI۶1{OBJƺm[ڤsrC9EV=?=}G~)'D*_9댱Dvn]/ɤ}ǟ5ٳEE%fڝ]G?}Ǐ.bNWͤL&ЈҐf>~}ErI1n[fn71Ŀ'{?ݲ9[gCllUU1ƾu<Ωjj2&Xl eYk?~r||c\]꺶gYw9r4 1 b2i& {l(ay0k\e"1pGuS1c]'O-I7CS?*f2D(֕I)8 UMY5)$e*{޵ށTcPPl풐\m<7kD|,I4K )lefcB} λzR?|"r:;\.WoxTW]o[O9 Ĥλ:)n6S aeZ]^g?}駒b C׷Y:k-S?]w1! ֚J9~W/__<bM*rXO|ϟf6b@&i]cL/?_t]0vYkan_ァOo;v)dsnw;ÇsDRL0t]lL!DWW=N!˫+禓t:}睧)ow KSLU]WUELMLb)9o6wyg:kR y]ͧתM۷ֱԵ;>9ko-eI1B L`5KDc٠\A*@Jn^GV۳~ >]wrV<|:nV_o_^;^rn@Ք$KBf6֔WXUO>aKr_^|Rfk!Ęb|bް~BmۑR":!_G?}7m۶Z իW/_,BLͦllczY____^Tr~m6r?qqqvv66IIC].RJL1%k`cZ/NJRufKU'GޗUUжmc&眵 DP)ݮ@̳Z{vvr !Pdmv])e"2l`̎'L&GGW/_ rz5Y4sq޼9}awv1X;P=]g]cyT j|7&:nua l>ַ}*_ ޽=Ou1)a^vm"9WWuZkWrlz^4rqqqQONNN..]׭ľ/..1;rU{?>|^[MSv~6f^_*BdtQUOWƘaT5hZ...T~v{u]wmYoݻ;|왨N&]Q U5RJ9}ɧu]aiv{w0駪ۮ+O @*Vg"*4uqӳ!b.-v])FU9_d [email protected]tRNm1tvv޶$*rY21KV*C"CDf~A2ݪ֍-ʸ]Vw_7}_ՉKQ߆1O`ϒ۶n"R%켙L9\rylD<[email protected]Ϙ/f!c,WW֘bἳΊo7;)|N)sn>OSlJٳgc\ٓx篮b7[RׯKV06L&^VͦDrn{ZcB1"@X*bU(xsHPyl6]۶-du}uRcQ۶M)UUUUʹݢPﴥchucv7qP[[/P}[:?¬+LOw/AamfR*"RUt:DBZ֫;9fgg?7oެkyvy{GT^|vU;::*$dfVzbd6}ٛ7ofb)ft:,]#D9_^^˶mW5KM̫*C<::''m;9߿xoGGG9cL]ycvD<>:n .ϝwӧOmw1Ʋ1rxpr,R9J11$4kܿ?N%LO^]'cYCc<Y!c !mg9::Z.v(}Gv~"J͍Md,/ Z ?a ~!+QFTPZD9眛NDRlvfÓ{'~~o[juu|r|xxcxzzכu4Wɽ{ƘɤiH?NЯV+t:-9ƘkX|"l8u]4 1]UU!G\^\1޻?|-bMDyjcbr}q[9"vnWUO<}zpph)ֶd:=9>wF?1Or)i!0b .EDY$X,W^r9w]k;>9v޻]׿~:Jd2*rrr|ta!QU׺b݇kke/X]Șo\/RoR| +÷knT ˨,9vB`dTVǦ{ s3bxz.oav,*1 @D0t6Ek1ZSb9g"j&RIUU1~κ|3Lڃ*'Ӊ1GO88wCU0˅av5kf˗"X>-v1ZksΘ㣣w5}UUֹfcL)Z._|^X6ekfuBdR 9VWu?׿v1l1FWO~￿\̳ݵ9\,uӔ]DJI]% |6jڳ%t 7nST,Ri(SJ TTrծ1$Ե]wm1Q1攑`ypeYUtm;O_8SL%\#uBb2p ozo ZX|'?˗1{N+.%dXsuv^7vZ///./cJ;Qp{^xa!\U5u;ٟY !41& EZbdnwۭ1}U XV,|>o杯}?,ҷTs^b>j⢠RUW2Ե]9X ezfsttC!}1l -(z6@ a2ƀjLXb] v`y~vV" CHUl>uXEU7m41& 6M=pS=Zg1E5%y{! ~8Z]Mޮo[Q__a1fomK:~w>|жEd4acU=?8=}sNmמg˯}흦0_,uݳgϊ|6>S 1ܘfm>xfw^~w|>L&o޼I9!ӧOJ90;_gggM<}{͛m *t|n6;99眉?Dl֛jRjMY{d3N|jv}׵mÃl2Bfeͤ) uUzY檪BLPյ% M'{eUG!ãtBL̈0ά{kl6+e2S嫜SVMԍڻf2-ɒ.>p֖FDR᎒ު߲!}^%-WWR`0~0_jţ#%泙st~g!b^] sU]?xpX @۶*%muC 9 bΥ yYw}r!f$쫪avv)||tӦiB!B7Ã2Dl\,bl:M&Uκjek&Tڪ?x80,asƘbʢ?+N,f\qs C+Nnk sqE&.1d,x./"iᶵ/K*B!WWL[email protected]L^.V˜'MԵav"ʆTDiq˃ի}=lSi&]۶}qNU6UU>6lTS7lwz]׵͛s.{єsvM'ka'eR*7LvݣG󋋪1b:"Z楔 W0aǏ7M۶9%뜳^nf>9gˀn:N&z5NN鄘'ZGLGPc/[email protected]Mg3ɹHB19D5uuwFUq::gH46\.iY彪#z;U%^{]m؝W-WǯdY@J Y]M1IR#B@ 0׶CdOG?/򒉭뺶ݵmG02̅wuu#$vƘSؗ^U !V":U>Ƅa1CR !_B< }q"9g~6!Bk:5})!J3i1 #V Qt2uC Qʹ8bDLb1sB*6)l2֕Vc"c);!c !:_z;F20_gs<&% 1chE"Zp!jD[0!^Ig R$zK]KNք_N[2MUA)笀"HʢR¾%gJDJ.aIX./W)EcL`\,IlYWާDYcyⅱVUH%z혹8JKwܶ]y\@7 @S@!|>///E!3#^Df1%!ذh18gFknnv.LͤL$Z&?9Ӊf_ab1s259[T(D::>L1 ct~@cJ`f.-4&fXB0u&=#^/GnM@[35ޒ!~W񷈉_ܲɌ_ [email protected]D4KB0lmhƘD0@ ;Uھ뙈Mf-o1ayc !"һu]w|t4 };x(\4MBu7 EX,?ˋlc*,\Ç@#[LSklIClMU79%B4ϒ0nXԾ*|vZo6y_u]76:*U)Rk 5Kb 3Rql !e&@D3#ǔRJӲ_*~{$%Z :~mu"vޮz3 *v$TR2J,%BYpps0!3""^V|>a軞iZDS9*slLLcs9 ISScJ9&ׯ_?z8n5*gin=X./..NN meXfC 1I Hw=,XWa9W&Zk1\U04_,|UmfbG*s9sJ X>k ҳ1X[U\Tr&2N4vW*e7Pc^fG0 GFDB*rRaCc}A3*kC|{7^9O۪S@ * aYFVs!(!&﫪rWIDd2iڮ-^B$\VDׯ_vc@k6gnK< *8g˃vZfCJ{xpnɓtsN0`Ꚙ=~ڬ %"Z놡Uel6_}E$WS*zp"0Lޙ5qY83 WQt"¡:Gaɞɢ论9yתnn)J>Ò>nucu>67r]'DWW>xpFfe;AA09;7fĉQ=c'ܝ;ls2;vM1/1JF6ϞfNn +Iz9UaqMվ^M'%+$|sI%d Dc&myQG$BcP|[o6> cX.av "sw`6lnEQ4_3W^bݮVxOJww]׭7kU~׫wq5>}r\^^/v_~Q/^X,0vZf!ll͖5/ CPUqw]ggh8q4+rX,LSBE{3(TرzvΉ0fbKR}uFcqj"fVK{Lk\zXpR?>֧?hW,RZ+ҌQGFO>`X)8Uo&~pHwofYoa_<99;ǿV뫫vk߳jeF5a<\^^xgφ!ouz^-WL,,L|quijhyq8<~v{̛†.aqxpu0^,W˔_6i(E?cՊ~9?:YqyXe>މ'&1/"K؋~,&貸07XHIA+2ї5FpYZ ;p\`RSOʈ5wČ\SO8m%m!qţ$F?r|_.}̏'λ_\|/xnXy={W_ϟ?-⺮_o_~~/󫫫Ţ߬Wx~Ճmp<V%8DwA;lE\+l.%Ġ9{w]gc..RYmކ[Ns.'VqLsrIX6oSUNeu}?&9$KTtkؒ 3^ho/LSӈ4"fQ8Q'ͪ}fUuDd 9rc[=`|p'f;ᣯӧvwϟ7U8àaT RGO~[._=r|0nzg_l6}3a0n9: c{vETu:w9cqZ]\}$q+YNob#,vF&t=v0KBD$wCFdTq}·Ea(fqξ"*SB"F~B2*|]=`Lc[Uyr+*?b@ϮF*%tMeM(5GBLʺX.IÇܼO~9tbqqq\{}7^Ճji:/`j}8II3Kjs.xa?=DR8Vgq+Q-:﻾_^DtX n/#+/aR[o#oY'UUs*,,v-:5$bmv1{+%o0T |X>\Ơp*WOyj:uⷬY"f"v 9&'+ 4Q2\D);f;p]^^NpnkR=p'cgi86mPdCr,2ҒLvC'䷱>֜il8.XQϢ(u,}gw6=w;%wv[tݲ~8{ w*a8 èA6 NDsNM!JMA_J5}gr9xS(bM \[o"?WR"_i-m4+Mo([l""v j2&U5J! W'[\ )R' |Fo?2Z~.* -l(r*dVJKƸ)0~ﶻa?ca~qB<%bαBb a9! Dnާ.202fF]:GF{ęq٥;sDobλiicffCP LA 89QCBmg]%#fIIG(+LFg&QF^mqPNkr[=qODYq aa8aP a8p8J#ªf5{0!U{qޑ\,6,wuK}rNȄͰOژK+!U%؋ނC'L,1RUbU!^p`6q4˘8zk?G/Z+iumN$lm=!d2t(Q ۫UYLd7=<$£pieȚ'; bՔ.~a+Jl:!Qqb^X^VP)j&Dy0y%&Ly ͥTI,l p.~PɶP,i> |d3"甔1pHDsg !{Ff$|2Sc)*- D35B`q[email protected]^%5 wB xD5OXNek_( }q cȇ+׹4Q@ē0!]?Kzv:=MDUe32hKldv HfCI (oIޗ#Lxi :̴GS6뒋juܤU`)7:tb0Di۲cxƬs66l |$K"ORfRp%5oK'jUUDDU8uDLq$8>hKe!O&kX7vz/-&J6l[ey)qtr#W*B*xV՜=s{nV`DR` S], }!urZ1`iv9h"jf-GjxOT,f͠D&9̲WK#fm!Q"IbT,+Ƭ4%ٰĥY^T`2Q"[email protected]& In:hs5<C)"@MQ3r!D`'Ƙb/Ԩas ̇ގbCȥDPMHK(FLDxr<@|s6,y3=)(G .7d25"ih#!# zp& r+s5d!ib.3eTpdaA%ˈ.P>+HZ`=RjP'U*\ߌrJVk<=1 cd{' ~GY]UZ)xOy{eqgkȔx&s Ӵ))c!!zG%*ac8aUgS2vtr5qnuN,bk"t5Wk, J6So7#*Wr)g 's?8’{6y*y j~O޼+5WTÉuYxw"t:BTTOG2N7r qSVW" AMTiZ)m,D粝mUDiO'9_ Cy8`(VFFGmK"W Be- 5$$|VզǬZ5-ᱯwǧ}cfi-7:lwز?Cy{]Y>gcu*'nw#"0fj-oJ;ttCLV֚!"lzg5r7 m6dž>}&|m~NG[eFvrx!ihblªlpn-ח W刚0W9r1"wn;!\4\\빿rC{HҔ>[mC֩wzhr=:eS=<8|*0|B OPKRT5 dn"TTζ1 b+qX/IV1mrv=xSu@Nm*Cd{u0Rt[~T.8GzAIdoUSdvpTyҏ17-厍ȬL0w9ZEp@4,:fU !H(T5^k)7_۵~HX$%S9E(~ ͐7*{G4洦"zHj52o[/4n_SK'Sjd9d޳d8Cc1ڴZj.:VJlTbuTKÐNwӵw|6W!&,&@ӲccmV4T4҆Wj@xttyP[ +G'=iz@ B4CWnf(UԜHԌ~;k,TjR㲐n6ӌ9GKU['{ =Ew$oWT"+n,lTJ[t+:*ϓcPܷ>VTR$jZVkˣBj>Ɲ 鄇!ΞhmXe;sv=< Ց_uk#xr#NܮX/O GH2{ΔɛwlyKqv'Ed8<0ya4SSG=/s8k\upf5/oUOmMD>~M6XIyqKO?u7R6zj?}Bgf%G'Ď?8ERO @JHwr!_> &1!P,p\v\ؕ4!'2i<%&Mmߞ4# [~K'>4OdU}Mѫ=8?_&4Mh"@D&4Mh"@D&4Mh"@D&&4Mh"@D&4Mh"@D&4Mh"@D&44Mh"@D&4Mh"@D&4Mh"@D&4Mh"@D&4Mh"@D&4Mh"@D&4MMh"@D&4Mh"@D&4Mh"@D&4MyoC`IENDB`

17 Irving Pl, New York, NY 10003

[email protected]
778 568 999

Toegevoegd aan verlanglijst Bekijk verlanglijst